Shlokas Audio

Group 1
Om Sahanavavatu Om Sahanavavatu
Pranamya Shirasa Devam Pranamya Shirasa Devam
Sarada Saradamboja Sarada Saradamboja
Yatra Yatra Raghunatha Yatra Yatra Raghunatha Kirtanam
Group 2
Datta Stavam Datta_stavam
Lingastakam Lingastakam
Group 3
Ashtalakshmi_Stuti Ashtalakshmi_Stuti
NavagrahaStotram NavagrahaStotram
Group 4
Adithya Hrudayam Adithya Hrudayam
Srimad Bhagavad Gita
Ch 1 Arjuna Vishada Yoga Shlokas Part 1 Gita ch1 arjuna vishada yogah part1
Ch 1 Arjuna Vishada Yoga Shlokas 1-12 Ch 1 Arjuna Vishada Yoga Shlokas 1-12
Ch 1 Arjuna Vishada Yoga Shlokas 13-25 Ch 1 Arjuna Vishada Yoga 13-25
Gita Dhyana Shlokas Gita dhyana shlokas